Zgłoś uwagi

System Analiz Samorządowych - unikalne narzędzie dla miast

26-05-2017
System Analiz Samorządowych - unikalne narzędzie dla miast

Zapraszamy Państwa do lektury 236 numeru Samorządu Miejskiego, w którym przeczytacie Państwo artykuł pt. System Analiz Samorządowych - unikalne narzędzie dla miast.

W roku 1996 Związek Miast Polskich zapoczątkował prace nad budową Systemu Analiz Samorządowych. Celem było zbudowanie unikalnego powszechnie dostępnego systemu, dzięki któremu miasta mogłyby zbierać i w efekcie  analizować przez internet  dane niedostępne dotychczas w żadnych innych systemach oraz w statystyce publicznej. 

W wyniku prac Związku Miast Polskich, jak i aktywnego  uczestnictwa miast członkowskich w badaniach powstało narzędzie, które systematycznie do roku 1999 wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu usługami publicznymi i ich rozwojem. Od roku 1999 System Analiz Samorządowych jest narzędziem stale rozbudowywanym i ulepszanym.  Przede wszystkim związane było to z potrzebami miast, a także z projektami realizowanymi przez ZMP, w których wykorzystywane były dane i wskaźniki zgromadzone w SAS-ie.

W roku 2007 badania SAS włączone zostały w realizację projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”  współfinansowanego ze środków Rządu Norweskiego i na potrzeby Grup Wymiany Doświadczeń, co wzbogaciło system o moduły opisujące pracę tych grup w latach 2008-2010,  a następnie wyniki prac Grup Wymiany Doświadczeń w latach 2011-2013 w ramach projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w JST".  Moduł dotyczący badań ankietowych mieszkańców nt. jakości życia to m.in. efekt prac miast w ramach GWD.

Obecnie SAS to baza danych i wskaźników obrazujących koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST, główne ich uwarunkowania rozwojowe, efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju). 

W roku 2016 w efekcie uczestnictwa w projekcie "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej  jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego"  uruchomiono w Systemie Analiz Samorządowych moduł zawierający dane statystyczne dla partnerstw jednostek samorządu terytorialnego. Użytkownicy mogą dokonać analizy rozwoju społeczno-gospodarczego w JST w partnerstwie - jest możliwość oglądania najistotniejszych wskaźników w podziale na grupy (demografia, edukacja, pomoc społeczna, zdrowie, mieszkalnictwo, kultura, sport, rekreacja, styl życia, aktywność na rynku pracy, przedsiębiorczość, podmioty gospodarcze, finanse, rolnictwo, infrastruktura techniczna, gospodarka wodno-kanalizacyjna i odpady, ekologia, ochrona przyrody i krajobrazu) - oraz mogą przeanalizować syntetyczny wskaźnik rozwoju dla wybranego partnerstwa. Syntetyczny Wskaźnik Rozwoju został wypracowany wspólnie przez ZMP oraz SRGG z takim zamysłem, aby odzwierciedlał główne czynniki rozwoju lokalnego i mógł być uznany za syntetyczny. Założeniem było uzyskanie wskaźnika w miarę prostego, którego składowe byłyby powszechnie zrozumiałe i akceptowane. Składa się z 7 wskaźników bazowych, z których każdy oddaje ważny wymiar potencjału rozwojowego gminy. Wypadkowa tych 7 wymiarów pozwala śledzić zmianę wynikowego potencjału rozwoju gminy i to w relacji do pozostałych gmin tego OFW. W ramach projektu predefiniowanego Związek Miast Polskich przetestował SWR jako narzędzie wspomagające analizy powiązań funkcjonalnych w zakresie usług publicznych na terenie OF.

Wartość wskaźnika syntetycznego wyliczono jako sumę odchyleń standardowych dla poszczególnych wskaźników przyjętych do zestawienia. Dla wskaźników 6 i 7 przyjęto wartości odwrotne. Wszystkie wskaźniki cząstkowe potraktowano jednakowo, nie nadając im żadnych wag odzwierciedlających ewentualne różnice w sile ich oddziaływania (tzw. metoda Z-scores, polegająca na budowie syntetycznego indeksu, będącego sumą standaryzowanych wartości wskaźników cząstkowych).  System Analiz Samorządowych zapewnia możliwość  uczestniczenia wszystkim miastom członkowskim Związku Miast Polskich, choć nie wszystkie z tej możliwości korzystają. W 2016 r. do SAS przystąpiło 80 miast członkowskich ZMP. 

Sylwia Kluczyńska

 

Cały artykuł w Samorządzie Miejskim

http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/421/SM-236.pdf