Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Jak przystąpić do badań SAS - przebieg badań

Przez przystąpienie do badań SAS rozumiemy korzystanie z Systemu w sposób rozszerzony – czyli umieszczanie w systemie informacji o kosztach i wynikach dostarczanych przez siebie usług w celu dokonywania ich porównań z innymi samorządami i wyciągania wniosków. Jest to niezbędny element nowoczesnego benchmarkingu usług publicznych.

Korzystanie z SAS w zakresie standardowym, czyli przeglądanie wartości wskaźników dla których dane pochodzą z systemu statystyki publicznej nie wymaga żadnego zgłaszania i jest otwarte dla wszystkich jednostek samorządu oraz osób zainteresowanych. W stosunku do danych jakie można uzyskać w GUS oferujemy wstępne ich przetworzenie (wyliczenie wskaźników) oraz graficzne zobrazowanie wyników.

Korzystanie z SASu w sposób rozszerzony gmin miejskich dotyczy następujących usług społecznych: pomocy społecznej, kultury, oraz następujących usług technicznych:transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej (sektora wodno-kanalizacyjnego i odpadów stałych) oraz efektywności energetycznej. Jedynie w przypadku oświaty wszystkie dane potrzebne do obliczeń pozyskiwane są automatycznie z Systemu Informacji Oświatowej MEN i nie ma potrzeby wypełniania tych danych przez miasta.

Uczestnictwo w badaniach SAS w zakresie rozszerzonym jest bezpłatne, a koszty funkcjonowania systemu ponoszą organizatorzy. W latach 2007-2010 koszty te były współfinansowane przez Norweski Mechanizm Finansowy, poprzez dotację z UKIE.

Do badań SAS w zakresie rozszerzonym mogą przystąpić wszystkie miasta będące członkami Związku Miast Polskich, bez względu na wielkość i rodzaj gminy.

Ramowy plan przebiegu badań SAS (zakres rozszerzony) w cyklu rocznym:

  • w I kwartale otrzymujecie Państwo zaproszenie do kolejnego cyklu badań

  • zgłoszenia i rejestracja do badań odbywają sie wyłącznie w sposób elektroniczny

  • po zarejestrowaniu sie do badań otrzymujecie Państwo indywidualny kod dostępu, dzięki któremu możliwe jest logowanie do systemu i wypełnianie kwestionariuszy ankietowych w internecie (II i początek III kwartału). Wymóg logowania zapewnia Państwu pełną kontrolę nad wprowadzanym w imieniu miasta danymi. Do wprowadzania danych przez miasta służy moduł nr 1.

  • w III kwartale wypełnione przez Państwa kwestionariusze ankietowe zostają przez nas weryfikowane.

  • po zweryfikowaniu przez nas ankiet i zatwierdzeniu możecie Państwo oglądać wyniki (prezentacja wyników w module nr 2 OBRAZ MOJEGO MIASTA i 3 PREZENTACJA WSKAŹNIKÓW WEDŁUG DZIEDZIN I USŁUG) na stronach internetowych SAS

 

Rejestracja nowych użytkowników w SAS (www.systemanaliz.pl)

pełny opis sposóbu rejestracji do systemu