Zgłoś uwagi

Wybierz tryb prezentacji dla partnerstw

Moduł ten zawiera dane statystyczne użyteczne dla partnerstw jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy działając w partnerstwach muszą zarządzać obszarem funkcjonalnym w sposób zintegrowany, a realizowane czy planowane inwestycje powinny służy całości, a nie mieć wyłącznie charakteru indywidulanego. Tylko takie podejście gwarantuje pełny rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Dzięki projektom realizowanym przez ZMP widoczna jest potrzeba współpracy pomiędzy samorządami w zakresie inwestycji oraz podnoszenia jakości usług publicznych w miejskich obszarach funkcjonalnych. Współpraca jst w ramach obszaru funkcjonalnego ma dwa podstawowe cele: zbudowanie przewagi konkurencyjnej własnego OF nad podobnymi o tym samym charakterze i położeniu oraz integracja wewnątrz OF – tak społeczna jak i gospodarcza.
Wskaźniki dla partnerstw

Wskaźniki dla partnerstw

analiza rozwoju społeczno-gospodarczego w JST w partnerstwie

Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego w JST w partnerstwie przeprowadzana jest wg najważniejszych wskaźników w następujących grupach:

 • Demografia
 • Edukacja
 • Pomoc społeczna
 • Zdrowie
 • Mieszkalnictwo
 • Kultura, sport, rekreacja (styl życia)
 • Aktywność na rynku pracy, przedsiębiorczość, podmioty gospodarcze
 • Finanse
 • Rolnictwo
 • Infrastruktura techniczna
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna i odpady
 • Ekologia, ochrona przyrody i krajobrazu
Syntetyczny wskaźnik rozwoju

Syntetyczny wskaźnik rozwoju

analiza spójności rozwoju wewnątrz partnerstw

SWR został wypracowany wspólnie przez ZMP oraz SRGG z takim zamysłem, aby odzwierciedlał główne czynniki rozwoju lokalnego i mógł być uznany za syntetyczny. Założeniem było uzyskanie wskaźnika w miarę prostego, którego składowe byłyby powszechnie zrozumiałe i akceptowane. W ramach projektu predefiniowanego ZMP przetestował SWR jako narzędzie wspomagające analizy powiązań funkcjonalnych w zakresie usług publicznych na terenie OF.

Syntetyczny Wskaźnik Rozwoju (SWR) składa się z 7 wskaźników bazowych(*), z których każdy oddaje ważny wymiar potencjału rozwojowego gminy. Wypadkowa tych 7 wymiarów pozwala śledzić zmianę wynikowego potencjału rozwoju gminy i to w relacji do pozostałych gmin tego OF.

Wartość wskaźnika syntetycznego wyliczono jako sumę odchyleń standardowych dla poszczególnych wskaźników przyjętych do zestawienia. Dla wskaźników 6 i 7 przyjęto wartości odwrotne. Wszystkie wskaźniki cząstkowe potraktowano jednakowo, nie nadając im żadnych wag odzwierciedlających ewentualne różnice w sile ich oddziaływania (tzw. metoda Z-scores, polegająca na budowie syntetycznego indeksu, będącego sumą standaryzowanych wartości wskaźników cząstkowych).
 1. PIT na mieszkańca (stymulanta);
 2. CIT na mieszkańca (stymulanta);
 3. podatek od nieruchomości na mieszkańca (stymulanta);
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych na mieszkańca (stymulanta);
 5. potencjał demograficzny (liczba osób w wieku 25-34 na 1000 mieszkańców (stymulanta);
 6. bezrobocie (udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (destymulanta);
 7. obciążenie demograficzne (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) (destymulanta).