Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Co to jest SAS? - prezentacja

W roku 1996 Związek Miast Polskich zapoczątkował prace nad budową Systemu Analiz Samorządowych. Celem było zbudowanie unikalnego powszechnie dostępnego systemu, dzięki któremu miasta mogłyby zbierać i w efekcie  analizować przez internet  dane niedostępne dotychczas w żadnych innych systemach oraz w statystyce publicznej.  W wyniku prac ZMP, jak i aktywnego  uczestnictwa miast członkowskich w naszych badaniach powstało narzędzie, które systematycznie do roku 1999 wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu usługami publicznymi i ich rozwojem.

Obecnie SAS to baza danych i wskaźników obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST
 • główne uwarunkowania rozwojowe
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

Co mierzymy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczna (od 1999)
 • kultura (od 1999)
 • gospodarka komunalna (od 2007)
 • gospodarka mieszkaniowa (od 2007)
 • efektywność energetyczna w miastach (od 2006)
 • edukacja (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografia (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)
 • udostępniamy ankiety do badania jakości usług publicznych  i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania

Jak pozyskujemy, przetwarzamy i jak udostępniamy wyniki?

 • dane pozyskujemy z miast (miasta które przystąpią do badań) lub statystyki publicznej (dla wszystkich JST)
 • tworzymy zestawy wskaźników (udział ekspertów i członków Grup Wymiany Doświadczeń)
 • prowadzimy bazę danych umożliwiającą dokonywanie dowolnych porównań pomiędzy JST (w tym grupy porównawcze)
 • zlecamy analizy sektorowe – dostępne na stronie SAS
 • przygotowujemy raporty o stanie miast w zakresie stanu finansów, oświaty oraz rozwoju miasta

Do czego można wykorzystać SAS?

 • narzędzie zintegrowanego zarządzania strategicznego – dynamiczne, porównawcze
 • aktualizacja strategii rozwoju JST (w tym diagnozy społeczno-gospodarczej) – plan długo i średnioterminowy – główne trendy i tendencje;
 • aktualizacja/przygotowanie planów operacyjnych do strategii (dla poszczególnych priorytetów strategii lub sektorów usług);
 • wskaźniki dla przygotowywanych projektów i programów, monitoring i raportowanie;
 • wymiana doświadczeń między specjalistami w JST (GWD);
 • możliwość badania jakości życia

 

Pobierz prezentację